Leads2 (+ reviews) | Sortlist
Leads2 cover
Leads2 logo

Leads2

verified-flag
Amsterdam, Nederland
We doen het liefst zo min mogelijk De wereld van online marketing kent voor ons geen geheimen. In het uitzonderlijke geval dat wij iets niet kunnen, zoeken we net zo lang in ons netwerk tot we iemand vinden die het wel kan. Maar alles kunnen is niet zo spannend, weten we uit ervaring. Want als iets kan, wil dat nog niet zeggen dat het slim is om te gaan doen. Wij bieden u dan ook aan om zo min mogelijk voor u te gaan doen. Om precies te zijn gaan we één ding doen, en dat is: het enige juiste voor uw organisatie op dit moment. Meer weten over zo min mogelijk? We prefer to do as little as possible The world of online marketing holds no secrets for us. In the unlikely event we cannot help you, we will search in our network until we find someone who can. But we know from experience that being able to do everything is not that relevant. The fact that something is possible doesn’t mean it is smart. We therefore propose to do as little as possible for you. To be precise, we will do one thing, and one thing only: the right thing for your organization at this moment in time.  Want to know more about as little as possible?
20 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Nederlands
3 projecten in hun portfolio
1 samenwerking gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 2019

Diensten

16 diensten aangeboden door Leads2

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Digital Readiness Strategy (see further below for English version)

  Zonder doel is elke koers de goede.
  Waar ligt u ’s nachts wakker van? Wat zijn uw kopzorgen? Welke droom wilt u realiseren voor uw onderneming? Wat maakt uw organisatie nu en in de toekomst succesvol? Wij weten zeker dat het antwoord op die vragen niet zal zijn: ‘Een e-mail nieuwsbrief.’

  Daarom springen we dan ook niet meteen juichend in de actiemodus, mocht deze vraag ons bereiken, hoewel we graag mooie mailings maken.

  Om te kunnen beoordelen welke online marketing middelen de meeste impact hebben voor uw organisatie op dit moment, moeten we eerst nader met elkaar kennismaken.

  24 Uur Met
  Om in zo kort mogelijke tijd met tastbaar resultaat alle relevante teamleden en hun invalshoeken te betrekken, hebben wij de 24 uur Met-sessies ontwikkeld – geïnspireerd op het format van het bekende televisieprogramma. Uw branchekennis en aspiraties brengen we samen met onze kennis van de allerlaatste technieken en ontwikkelingen op het gebied van online marketing.

  Wij analyseren de huidige situatie, zullen inspireren met klantcases, en zullen jullie waar nodig uitdagen. Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van online marketing? Wie zijn best of breed op online marketinggebied in uw vakgebied? Waar ligt op korte en langere termijn het verbeterpotentieel? Welke acties gaan we de komende periode uitvoeren om de online marketing doelen te bereiken? Welke acties zijn de slimste om mee te beginnen (en welke vooral ook niet)?

  Een intensief proces van zes weken, een gedegen voorbereiding op basis van desk research en interviews met de key players leidt naar een intensieve pressure cooker-sessie van 24 Uur Met. Daaruit volgt een routekaart voor uw organisatie, met heldere concreet geformuleerde doelstellingen en de juiste acties om die vooraf gedefinieerde resultaten te behalen. En uiteraard helpen we u graag bij de realisatie!

  NB Uiteraard ook beschikbaar in Corona-proof uitvoering rekening houdend met de meest recente richtlijnen.

  Without a goal, every course is the right one.
  What keeps you up at night? What are your headaches? Which dream do you want to pursue for your company? What makes your organization successful, today and tomorrow? We are convinced the answer to these questions is not: ‘An e-mail newsletter.’
  That is why we do not immediately jump into action mode, in case this question reaches us (although we love making amazing mailings).

  In order to assess which online marketing tool will have the most impact on your organization at this moment in time, we must start with getting acquainted. Often one conversation will be enough to decide whether there is a match between your questions and our answers. We hate wasting time. No match? No click? No hard feelings.

  But sometimes multiple teams and hierarchical levels are involved. In that case, it is just a bit more complex to find out which issues are the most impactful, and whether or not Leads2 is the right party to tackle them. In order to involve all relevant team members and their perspectives in the shortest possible time with tangible results, we have developed the “24 Hour Met” sessions - inspired by the format of the well-known television program. It forges together your industry expertise with our knowledge and experience: the very latest techniques and developments in the field of online marketing.

  We analyze the current situation, will inspire with customer cases, and will challenge you when necessary. What is possible in the field of online marketing? Who are best of breed in online marketing in your field? Where does the improvement potential lie in the short and longer term? Which actions will we take in the coming period to achieve the online marketing goals? Which actions are the smartest to start with (and which ones are most definitely not)?

  An intensive process of six weeks, including a thorough preparation based on desk research and interviews with all key players leads to an intensive pressure cooker “24 Hours Met” session. This results in a roadmap for your organization, with clear, SMART-objectives and the right actions to achieve those predefined results. We will be more than happy to assist you in realizing your goals.

  NB Of course also available in Corona-proof version, taking into account the most recent health guidelines.
  Skills in Digital Strategy (11)
  Content StrategyOnline MarketingDigital StrategyMarketing StrategyData Scienceonline presenceonline marketing strategyonline digital marketingmarketing softwaremarketing engine+1
  Projecten in Digital Strategy (3)
  Wens Gordijnen - Bij de tijd - Digital Strategy
  Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy - Digital Strategy
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Digital Strategy
  Klanten in Digital Strategy (3)
  NR VastgoedVastgoed | regional
  Topa VerpakkingenLogistiek & Supply Chain | international
  Wens GordijnenRetail | regional

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  Digital Readiness Story (see further below for English version)

  Verwacht van ons geen gelikt verhaal
  Natuurlijk bent u trots op uw bedrijf. Natuurlijk zijn uw producten en diensten de beste, de snelste. Natuurlijk vertelt u graag over de prachtige oplossingen die u voor uw klanten heeft gerealiseerd. Maar terugkijkend op alle mooie uitingen die er in de loop van de tijd zijn gedaan ontstaat wellicht de wens de overkoepelende boodschap te stroomlijnen. En wie weet vraagt u zich hardop af wat het nog toevoegt, te vertellen hoe geweldig u zichzelf en uw producten vindt, in het besef dat potentiële klanten bij elke volgende muisklik bij uw concurrent precies dezelfde claims lezen?

  Hoe lang gaan we nog doen of we gek zijn geworden?
  Want valt het u ook op hoe alomtegenwoordig de opschepperij tegenwoordig is? Er lijkt geen ontkomen meer aan. Het verbaast ons niet eens meer, zo werkt marketing nu eenmaal, toch? Het hoort erbij, zeggen we, we doen eraan mee, of halen onze schouders erover op. Alsof we het stilzwijgend met elkaar eens zijn geworden dat je onze woorden vooral met een korreltje zout moet nemen. Wij nemen u niet serieus, u neemt ons niet serieus, is dat werkelijk wat we willen? Hoe lang gaan we dat nog volhouden?

  Laten we ophouden met opscheppen
  Wij stellen u voor te stoppen met het “wij van wc-eend adviseren wc-eend”.
  Het is, vinden wij, hoog tijd dat we beginnen elkaar online iets serieuzer te nemen. Dat we elkaar vertellen wie we zijn. Waar we vandaan komen. Wat we belangrijk vinden en waarom. Ondernemen gaat namelijk zelden in een rechte lijn van start naar succes. Het is vallen en opstaan. Het is een proces dat nooit af is, van hindernissen overwinnen, van pijnlijke keuzes maken, van testen en mislukken, van uithuilen en opnieuw beginnen. Ondernemen is als zeilen, en zeilen leer je pas echt bij tegenwind. Omdat elke ondernemer weet dat de champagne waarmee we de successen vieren zoeter smaakt door bloed zweet en tranen.

  Vertel ons van het moment waarop uw bedrijf werkelijk uniek werd
  Vertel ons van die keer dat het bijna mis ging. Van die keer dat het lukte, maar op het nippertje. Deel met ons de rafelrandjes, de barstjes, de littekens. Niet alleen omdat eerlijkheid, zoals het spreekwoord zegt, het langst duurt, maar ook omdat de strijd betekenis, waarde en diepte geeft aan het eindresultaat. De lessen die we onderweg leerden vormen tezamen onze geschiedenis.

  Dat verhaal kan niemand u nadoen
  Het is per definitie onderscheidend. Vertel ons dat verhaal, zodat we daarna samen kunnen nadenken over de beste manier om het over te brengen – welke tekst, welke beelden, welk kanaal.

  Dat verhaal inspireert, dat garanderen wij u, vele malen meer dan “wij van wc-eend”.

  Don't expect slick stories from us
  Of course you are proud of your company. Of course your products and services are the best, the fastest, the most beautiful. Of course you want to advertise the wonderful solutions you realized for your customers. But looking back at all the amazing statements that have been made over time, perhaps you feel the desire to streamline the overall message. And who knows, you might wonder where the added value is in telling the world how great you think you and your products are, knowing potential customers will read the exact same claims with each subsequent mouse click.

  Hove we all gone mad collectively?
  There seems to be no escape. It doesn't even surprise us anymore, that's how marketing works, right? A little exaggeration, a little white lie, a little omission (we’ll hide in small print). As if we have tacitly agreed that you should take our words with a large grain of salt. We don't take you seriously, you don't take us seriously, is that really what we want? How long are we going to keep that up?

  Let's stop bragging
  We propose to stop bragging. We think it is high time we took each other a little more seriously. High time to start telling each other who we are. Where we come from. What we think is important and why.
  Because enterprises rarely go from start to success in one straight line. It is trial and error. It's a never-ending process of overcoming obstacles, of making painful choices, of testing and failing.
  Because every entrepreneur knows that the taste of the champagne with which we celebrate our success tastes sweeter after blood, sweat and tears.

  Tell us about when your business became truly unique
  Tell us about the moment it almost went wrong. The time it all came together, miraculously, in the nick of time. Share with us the frayed edges, the cracks, the scars. Not only because honesty, as the saying goes, is the best policy, but also because your struggles give meaning, value and depth to your success. The lessons we learned along the way are in our DNA, our fabric, our essence.

  No one can imitate that story
  Your story – with all its highs and lows – is distinctive by definition. We invite you to tell us that story so that we can together explore the best way to tell it - which text, which images, which channel. We invite you to stop bragging, and start inspiring.
  Skills in Content Strategy (19)
  Website CreationContent StrategyContent CreationContent MarketingDesignStorytellingContent Management SystemOnline BrandingFacebook AdvertisingContent Development+9
  Projecten in Content Strategy (3)
  Wens Gordijnen - Bij de tijd - Content Strategy
  Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy - Content Strategy
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Content Strategy
  Klanten in Content Strategy (3)
  NR VastgoedVastgoed | regional
  Topa VerpakkingenLogistiek & Supply Chain | international
  Wens GordijnenRetail | regional

  Meer informatie over Content Strategy


 • Beschrijving
  Digital Readiness Specialism E-commerce (see further below for English version)

  De spelregels en functionaliteiten die een webshop tot een goede webshop maken verschillen fundamenteel van die van een website. Zoekfuncties, filters, winkelmandjes, product aanbevelingen en afrekenen zijn specifieke webshop-features.

  Een goede webshop hoeft niet duur te zijn. Er zijn hele goede webshops die Wordpress als basis gebruiken. De keuze voor het pakket of het nu Wordpress/Woocommerce, Magento, Shopify of Exponea wordt, hangt volledig af van de ambities die u heeft. Want technisch kan alles, neemt u dat van ons aan, je kunt het zo gek niet bedenken.

  Maar dat wil nog niet zeggen dat het slim is om te doen.

  Veel organisaties worstelen met het inrichten en beheren van hun online en offline wereld. Puur e-commerce bedrijven hebben een voorsprong, zij bevinden zich op volle snelheid op de linkerbaan van de digitale snelweg. Hoe haalt u de achterstand in? Heeft uw bedrijf de luxe om alles weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen? Leads2 kiest voor the best of both worlds: met behoud van de investeringen die u in uw huidige infrastructuur deed, maken we zoveel mogelijk gebruik van de huidige techniek. Slim, snel, kost-effectief en voorbereid op de toekomst.

  Wilt u horen hoe we dat doen?

  The rules and functionalities that make a webshop a good webshop differ fundamentally from those of a website. Search functions, filters, shopping baskets, product recommendations and payment are specific webshop features.

  A good webshop does not have to be expensive. There are very good web shops that use Wordpress as a basis. The choice for the package, whether it be Wordpress / Woocommerce, Magento, Shopify or Exponea, depends entirely on your ambitions. Technically speaking you can do anything you want.

  But that doesn't mean it's a smart thing to do.

  Many organizations are struggling to organize and manage their online and offline world. Pure e-commerce companies have an advantage, they are driving at full speed on the left lane of the digital highway. How do you catch up? Does your company have the luxury to throw all existing infrastructure out and to start all over again from scratch?
  Leads2 opts for the best of both worlds: we not only maximize the return on the investments you made in your current marketing systems, we also make as much use of state of the art technology as possible. The Leads2 way: smart, fast, cost-effective and future-ready.

  Would you like to hear how we do that?
  Skills in E-commerce (11)
  magentoMagento EntwicklungShopifyWooCommerce IntegrationOffline marketingWebshop DevelopmentEcommerce Websiteecommerce designecommerce marketingecommerce web development+1
  Projecten in E-commerce (3)
  Wens Gordijnen - Bij de tijd - E-commerce
  Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy - E-commerce
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - E-commerce
  Klanten in E-commerce (3)
  NR VastgoedVastgoed | regional
  Topa VerpakkingenLogistiek & Supply Chain | international
  Wens GordijnenRetail | regional

  Meer informatie over E-commerce


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Branding & Positionering (1)
  Online Branding
  Project in Branding & Positionering (1)
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Branding & Positionering
  Klant in Branding & Positionering (1)
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Copywriting (4)
  Website CopywritingArticle WritingStorytellingDigital Copywriting
  Project in Copywriting (1)
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Copywriting
  Klant in Copywriting (1)
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Copywriting


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Online Advertising (1)
  LinkedIn Ads
  Project in Online Advertising (1)
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Online Advertising
  Klant in Online Advertising (1)
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Online Advertising


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Project in Ontwerp (1)
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Ontwerp
  Klant in Ontwerp (1)
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Ontwerp


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Website Creatie (1)
  Website Redesign
  Project in Website Creatie (1)
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Website Creatie
  Klant in Website Creatie (1)
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Website Creatie


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Social media (2)
  Facebook AdsFacebook Advertising
  Projecten in Social media (2)
  Wens Gordijnen - Bij de tijd - Social media
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Social media
  Klanten in Social media (2)
  Wens GordijnenRetail | regional
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Social media


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Data Consulting (1)
  Data Science
  Project in Data Consulting (1)
  Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy - Data Consulting
  Klant in Data Consulting (1)
  Topa VerpakkingenLogistiek & Supply Chain | international

  Meer informatie over Data Consulting

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Leads2 om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.
Team

20 leden in Leads2's team

Neem gemakkelijk contact op met Leads2's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Leads2 heeft 0 awards gewonnen


Reviews

Reviews

5/5
(2 reviews)
HD
Henk de HaanDirecteur bij Wensgordijnen.nl
5/5

Henk de Haan van Wensgordijnen.nl over Leads2 “Eigenlijk ben ik een ouwe krent. Ik denk altijd eerst goed na. Want de meeste mensen hebben van school weinig onthouden behalve de Wet van Boyle, van de communicerende vaten: ze hebben onthouden hoe ze het geld kunnen overhevelen van de ander naar zichzelf. Maar in dit geval wist ik al snel: dit gaat goed komen. Leads 2 die hebben er kijk op, ze weten wat ik bedoel. Het moet goed zitten met mekaar. We zijn woninginrichter. Deze week ben ik met een vloer bezig van 85m2, en eigenlijk moet ik dat niet meer willen. We komen op een leeftijd waarop je zegt: we doen alleen nog die webshop. Dan heb ik misschien iets minder marge dan als ze in de winkel komen, maar dan kan iedereen gewoon bestellen. Dan moet die webshop wel goed werken, ook mobiel. Anders gaan de mensen bellen en zijn we er nog niks mee opgeschoten. Het was nodig ook dat er naar werd gekeken. In het verleden keek mijn buurjongen er nog wel eens naar, maar dat kon niet meer. Ik wist wel dat de zaak moest worden bijgespijkerd. Dan kunnen we, dacht ik, weer een paar jaar door. Maar de laatste veertien dagen hebben we het zo druk gehad, ik heb alleen maar tijd gehad om te kijken wat er aan orders uit kwam rollen.”NR
Nico RoozenDirecteur bij NR Vastgoed
5/5

Vastgoedondernemer Nico Roozen over Leads2: “Ik had al een tijdje het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe website met een betere uitstraling, misschien moest ik iets met LinkedIn om mijn netwerk uit te breiden. Maar al snel nadat ik met de mensen van Leads2 in gesprek raakte, ging het over veel wezenlijker zaken. NR Vastgoed, mijn onderneming, heeft een visie en een ambitie op het gebied van bedrijfsvastgoed en circulariteit. Maar hoe die te verwoorden en concreet te maken? Ga er maar aan staan. Leads2 weet als geen ander hoe je dat aanpakt. Elk bedrijf wil in contact komen met de juiste mensen. Niet met de verkeerde. Want in contact met de juiste mensen gaat energie stromen. Zo werkt de samenleving, en al helemaal in dit tijdperk van grote veranderingen, waarin iedereen op zoek is naar nieuw houvast. Als je met elkaar op dezelfde golflengte zit, is niets onmogelijk. Met gelijkgestemden kun je bergen verzetten. Hoe vind je die gelijkgestemden? Om te beginnen door uit te spreken wat je bent. Waar je vandaan komt. Waar je heen wilt. Dan raak je de kern, de bron, en daarmee trigger je weer anderen in andere netwerken. Dan hebben we het over intuïtie, energie, beweging, ik noem het “golflengte”. Dat klinkt zo vaag als maar kan, zeker voor een vastgoedman, maar in de gesprekken met Leads2 werd het razendsnel concreet. Het was letterlijk alsof ik dat wat ik wilde voor mijn ogen zag ontstaan. Het is een koppeling van netwerken op diverse niveaus, fysiek en virtueel. Natuurlijk spraken we ook over de nieuwe website, en die zal er ongetwijfeld ook gaan komen, maar tegelijkertijd ging het over veel meer dan dat. Wat Leads2 voor mij heeft gedaan is de juiste golflengte vastpakken, en die concreet en tastbaar maken. Concreter dan ik zelf had kunnen verzinnen. Dat proces is moeilijk te beschrijven, het is bijna kunst. Leads2 heeft voor mij en mijn bedrijf meer kunnen betekenen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.”


Gewerkt met Leads2?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van Leads2

Details


https://leads2.io/

 • HoofdkantoorAmsterdam, Netherlands

 • Deventer, Netherlands

 • Almere, Netherlands