Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 29/06/2017

Sortlist Gebruiksvoorwaarden

De Sortlist Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Sortlist SA (“Sortlist”), hierna “Sortlist”, “Wij”, “Ons” of “Onze”, en de Gebruiker.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN, MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL EN VERPLICHTINGEN. DEZE OMVATTEN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EEN CLAUSULE BETREFFENDE RECHTSMACHT EN PLAATS VAN GESCHILLENBESLECHTING, EN VERPLICHTINGEN TOT HET NALEVEN VAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING. DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DIENST GAAT U AKKOORD MET EN BENT U JURIDISCH GEBONDEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONGEACHT OF U EEN GEREGISTREERD GEBRUIKER VAN DE DIENST WORDT. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op undefined.

Belangrijke begrippen

Sortlist is een online platform dat Bureaus en Projecteigenaars met elkaar verbindt met behulp van een selectieproces (hierna: “Platform”). De diensten van Sortlist bestaan uit het toepassen van geavanceerde marketing- en prospecteertechnieken ter verkenning van de markt en identificatie van Projecteigenaren die actief zoeken naar Marketingbureaus. Sortlist controleert vervolgens de Projecten, creëert Anonieme Overzichten, selecteert een beperkt aantal Bureaus en geeft deze de gelegenheid om de voor hen relevante kansen te aanvaarden en samen te werken aan Projecten met de Projecteigenaren.

Sortlist biedt eveneens aanvullende functies aan Bureaus, zoals beschreven op: https://www.sortlist.com/how-it-works/agency.

De begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende betekenis, tenzij anders aangegeven:

“Bureaus” slaat op de geregistreerde dienstverleners die kunnen inschrijven op geplaatste projecten en communiceren met Projecteigenaren door middel van de Diensten;

“Bureaumanager” slaat op de persoon die als enige bevoegd is tot het gebruik van het Bureau-account en het beheren van de Bureaupagina temidden van de dochterondernemingen, gelieerde entiteiten, directeuren, functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers van het Bureau;

“Bureauprofiel” slaat op de pagina van de website van het Bureau die door de Projecteigenaar kan worden geraadpleegd na inschrijving door het Bureau op een Geplaatst Project;

“Anoniem Overzicht” slaat op een anonieme samenvatting op basis van door de Projecteigenaar verstrekte informatie bij het plaatsen van een Project, die Sortlist aan de Bureaus kan verstrekken zodat zij kunnen inschrijven op een Project;

“Aanmeldingspagina” slaat op de pagina beschreven op https://www.sortlist.com/apply;

“Project” slaat op een opdracht die is ingediend door een Projecteigenaar via de startpagina van Sortlist (https://www.sortlist.com) na het invullen van de lege velden op de opeenvolgende pagina's van de Website;

“Projecteigenaar” slaat op de ondernemingen die Projecten op Sortlist hebben geplaatst;

“Manager projecteigenaar” slaat op de persoon die als enige bevoegd is tot het gebruik van het Projecteigenaarsaccount temidden van de dochterondernemingen, gelieerde entiteiten, directeuren, functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers van de Projecteigenaar;

“Diensten” slaat op het Platform en enige andere dienst of product die/dat Sortlist aanbiedt op of door middel van de Website;

“Website” slaat op de website van Sortlist, op het internetadres https://www.sortlist.com, alle subpagina's en subdomeinen daarvan, en alle inhoud, diensten en producten die op of door middel van de Website worden aangeboden;

“Sortlist”, “Wij", “Ons” en “Onze” slaan gezamenlijk op Sortlist en haar dochterondernemingen, gelieerde entiteiten, directeuren, functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers. Bureaus, Projecteigenaren en Gebruikers maken geen deel uit van Sortlist;

“Gebruiker”, “U” of “Uw” slaan op de persoon, onderneming of organisatie die de Website heeft bezocht of deze gebruikt. Een Gebruiker kan een Bureau, een Projecteigenaar of geen van beide zijn;

“Gebruikersvertegenwoordiger” slaat op Bureaumanager of Manager projecteigenaar;

Gebruiksvoorwaarden

U erkent en stemt ermee in dat, door de Diensten te openen of te gebruiken of door inhoud van of op de Website te plaatsen, U aangeeft dat U deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, deze begrijpt en dat u gebonden bent aan de voorwaarden ervan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Diensten. Zij vormen een bindende overeenkomst tussen U en Sortlist. Lees ook zorgvuldig ons privacybeleid op (https://www.sortlist.com/privacy).

Afgezien daarvan kunnen verschillende onderdelen van de Website (en Uw toegang tot of gebruik van bepaalde Diensten) afwijkende voorwaarden, normen, richtlijnen of beleidsregels hebben, of vereisen dat u instemt met aanvullende voorwaarden. In geval van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van een bepaalde Dienst, zijn die laatste van toepassing op uw gebruik van of toegang tot die bepaalde Dienst.

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft bij gebruik van de Diensten, kunnen u civiele en strafsancties worden opgelegd.

U begrijpt en stemt ermee in dat Sortlist geen partij is bij enige overeenkomst aangegaan tussen Projecteigenaren en Bureaus. Sortlist heeft geen controle over het gedrag van Projecteigenaren, Bureaus of andere Gebruikers van de Diensten, geeft geen goedkeuring aan enig Bureau, bevestigt geen verklaringen van Bureaus op het Platform, garandeert geen resultaten en wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af voor zover wettelijk toegestaan.

Als U een account op Sortlist aanmaakt, begrijpt U en stemt U ermee in dat Uw relatie met Sortlist beperkt blijft tot het lidmaatschap als onafhankelijke, derde contractpartij, en niet als medewerker, vertegenwoordiger, deelnemer aan een joint venture, partner of soortgelijke relatie, van Sortlist om wat voor reden dan ook, en dat U uitsluitend voor eigen rekening en voordeel optreedt en niet namens of ten gunste van Sortlist.

Wijziging

Sortlist kan op ieder moment en uitsluitend naar eigen goeddunken de Diensten wijzigen en functies van de Diensten toevoegen, wijzigen of verwijderen, zonder U daarover te informeren.

Indien Wij deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen Wij deze wijziging op de Website of in de Toepassing publiceren of U anderszins een bericht van de wijziging doen toekomen. Wij zullen ook de datum onder “laatst bijgewerkt” bovenaan deze Voorwaarden bijwerken.

Indien U de Diensten blijft gebruiken na een dergelijke wijziging van de Diensten, betekent dit dat U de wijzigingen en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Indien U de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet aanvaard, kunt U als enige middel het gebruik van de Diensten staken.

Geschiktheid

Om in aanmerking te komen voor de Diensten en om een Account aan te maken, dient u te voldoen aan de volgende criteria en te waarborgen, door de registratieprocedure te voltooien en/of de Diensten te gebruiken, dat U:

(i) instemt met de Gebruiksvoorwaarden;

(ii) een mens bent; door ‘bots’ of andere geautomatiseerde methoden aangemaakte accounts zijn niet toegestaan;

(iii) ten minste 18 jaar oud bent;

(iv) op dat moment U de toegang tot de Website of de Diensten niet beperkt is, en het U ook anderszins niet verboden is om een Account te hebben;

(v) op enig moment slechts één Account tegelijk onderhoudt;

(vi) volledig gerechtigd, bevoegd en bekwaam bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en dat U hiermee geen inbreuk maakt op enige andere overeenkomst waaraan U gebonden bent;

(vii) U dient uw volledige wettelijke naam op te geven, een geldig e-mailadres, en enige andere informatie die gevraagd wordt om de aanmeldingsprocedure te voltooien;

(viii) geen inbreuk zult maken op enige rechten van Sortlist, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten of handelsmerken; en

(ix) ermee instemt om op Uw kosten alle apparatuur, software en internettoegang te verschaffen die nodig zijn voor het gebruik van de Website of Dienst.

Over het Platform

Het Platform vormt uitsluiten een instrument voor Projecteigenaren om Bureaus te doorzoeken die overeenkomen met hun Project, en met hen in contact te treden. Sortlist stelt het Platform met gerelateerde techniek beschikbaar voor Projecteigenaren en Bureaus om elkaar online te ontmoeten en rechtstreeks met elkaar af te spreken dat de Bureaus al of niet aan de geplaatste Projecten werken.

Sortlist kan en zal geen invloed uitoefenen op de inhoud van enig Project of enig Bureauprofiel.

Gebruikers dienen zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, wetgeving op het gebied van handel, intellectuele eigendom, anti-spam, exportbeheersing, belastingen en overheidsvereisten. Projecteigenaren dienen de Diensten te gebruiken op professionele wijze, waaronder, maar niet beperkt tot, het binnen korte tijd antwoorden op de berichten van Bureaus en het beleefd en respectvol behandelen van Bureaus, Sortlist en enige andere Gebruiker. Projecteigenaren begrijpen en stemmen er onherroepelijk mee in dat zij geen Projecten plaatsen voor directe of indirecte commerciële of personeelswervingsdoeleinden.

Registratie van Accounts en beveiliging

Algemeen

Door aanmelding van een account op de Website, stemt u ermee in om:

(i) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te geven over uzelf, waaronder, maar niet beperkt tot, Uw geldige e-mailadres, zoals gevraagd in het registratieformulier (“Ledeninformatie”);

(ii) de Ledeninformatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Indien U enige Inhoud verstrekt die niet waarheidsgetrouw, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Sortlist redelijkerwijs kan vermoeden dat die informatie niet waarheidsgetrouw, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, heeft Sortlist het recht om Uw account op te schorten of te beëindigen en om u enig huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te weigeren. U stemt ermee in om geen account te maken onder een valse identiteit of met onjuiste informatie, of namens iemand anders. U stemt ermee in dat u niet meer dan één account zult hebben. U stemt ermee in om geen account aan te maken of de Diensten te gebruiken indien u voorheen bent verwijderd door Sortlist of indien u de toegang tot de Diensten is ontzegd.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

U bent volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de informatie die U voor Uw account bewaart, waaronder uw wachtwoord en Sortlist-identificatie, en voor enige andere activiteit die plaatsvindt onder Uw account of Bureauprofiel, totdat U het account sluit of aantoont dat de veiligheid van Uw account is aangetast buiten Uw schuld. Om Uw account te sluiten, stuurt u een e-mail naar admin@sortlist.com.

U stemt ermee in om Sortlist onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik van Uw account of wachtwoord of enige andere inbreuk op de veiligheid. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade die Sortlist of een andere gebruiker of bezoeker van de Website heeft geleden doordat iemand anders Uw Sortlist-identificatie, wachtwoord of Account gebruikt, doordat U hebt nagelaten Uw accountinformatie veilig en vertrouwelijk te houden. U mag nooit de Sortlist-identificatie, het wachtwoord of het account van iemand anders gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de houder van die Sortlist-identificatie, dat wachtwoord of dat account. Indien U zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan en zal Sortlist niet aansprakelijk worden gehouden worden voor enig verlies of enige schade die daaruit voortvloeit. Sortlist kan Bureauprofielen controleren of die pagina's voldoen aan de minimumvereisten van Sortlist om als Bureau in aanmerking te komen. Deze vereisten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Sortlist kan een beheerder toewijzen aan een dergelijk Bureauprofiel.

Projecteigenaar

Om Sortlist te kunnen gebruiken als Projecteigenaar dient U zich te registreren en een profiel aan te maken. Wanneer U zich registreert bij Sortlist, kunnen Wij U vragen om ons informatie te geven, zoals Uw naam, bedrijfsnaam, of registratienummer van het bedrijf. Sortlist kan U vragen om aanvullende documenten ter identificatie.

Sortlist zal de door U verstrekte informatie en andere openbare informatie controleren tijdens het registratieproces. Sortlist behoudt zich het recht voor om, naar Ons eigen goeddunken, Uw registratie voor het gebruik van de Website of de Dienst te aanvaarden of te weigeren.

Iedere Projecteigenaar mag slechts door één persoon worden gebruikt. Iedere persoon mag slechts één Projecteigenaaraccount gebruiken.

Bureau

Om de Diensten te gebruiken als Bureau dient U zich te registreren en een profiel aan te maken (het “Bureauprofiel”). Bij registratie kunnen wij U om aanvullende informatie vragen over Uw onderneming en de diensten die U verleent. Wij zullen de door U verstrekte informatie en andere openbare informatie controleren tijdens het registratieproces. Wij behouden Ons het recht voor om, naar Ons eigen goeddunken, Uw registratie voor het gebruik van de Diensten te aanvaarden of te weigeren.

Bureaus kunnen een of meer Bureaumanagers hebben, die alle rechten bezitten om het Bureauprofiel bij te werken en de Kansen te beheren (aanvaarden/afwijzen/communiceren) namens hun Bureau.

Alle informatie die het Bureau verstrekt op het Bureauprofiel of door de contacten met Projecteigenaren moet waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn. Sortlist behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om dergelijke informatie te controleren. Het Bureau kan op ieder moment de informatie op het Bureauprofiel bijwerken. Indien het Bureau zijn Bureauprofiel wil verwijderen van Sortlist, dient hij een verzoek in bij Sortlist (via e-mail naar hello@sortlist.com) met een toelichting op de reden van verwijdering.

Werking van het Platform

Projecten plaatsen

Als Projecteigenaar kunt U Projecten plaatsen (de “Geplaatste projecten”). Om een Project te plaatsen wordt Projecteigenaren uiteenlopende vragen gesteld over het te plaatsen Project, waaronder, maar niet beperkt tot, de benodigde diensten, de locatie van de onderneming van de Projecteigenaar, het geschatte budget, de naam van de onderneming van de Projecteigenaar, contactgegevens zoals de voor- en achternaam van de Manager projecteigenaar, zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer.

Aan de hand van de vragenlijst wordt een overzicht gemaakt dat naar de Projecteigenaar wordt gezonden ter bevestiging. De Projecteigenaren geven Sortlist toestemming om een anonieme versie van het bevestigde overzicht te zenden (het “Anonieme Overzicht”) naar relevante, door Sortlist geïdentificeerde Bureaus. De Projecteigenaren geven Sortlist eveneens toestemming om aan Bureaus die de Kansen aanvaarden (zoals hieronder gedefinieerd) de contactgegevens van de Projecteigenaren te communiceren, waaronder, maar niet beperkt tot, de naam van de onderneming van de Projecteigenaar en de voornaam van de Manager projecteigenaar.

Geplaatste projecten dienen professioneel van aard zijn en een nauwkeurige omschrijving te bevatten van het Project, de gevraagde taken, werkzaamheden of opdracht. Geplaatste Projecten mogen geen aanstootgevend taalgebruik of advertenties voor andere producten of diensten bevatten. In Geplaatste projecten mag niet gevraagd worden om handelingen die onrechtmatig zijn of een schending vormen van intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of de voorwaarden van een andere dienst, een ander product of een andere website. Geplaatste projecten betreffende de productie van inhoud die niet voor minderjarigen geschikt is of aanstootgevend kan zijn, of projecten die modellenwerk of acteren omvatten, zijn niet toegestaan. Geplaatste projecten die blootstelling aan niet voor minderjarigen geschikte of mogelijk aanstootgevende inhoud omvatten, dienen mogelijke lezers te informeren in de titel van het Project.

Alle informatie die een Projecteigenaar in een Geplaatst project verstrekt, dient waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig te zijn. Sortlist behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om alle informatie van een Projecteigenaar of in een Geplaatst project te verifiëren. Bureaus erkennen en stemmen ermee in dat Sortlist niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het Anonieme overzicht.

Selectieprocedure

Op basis van het Anonieme overzicht zal Sortlist naar eigen goeddunken een beperkt aantal Bureaus selecteren (de “Passende Bureaus”) naar gelang van hun relevantie voor het Project. Deze Bureaus ontvangen een uitnodiging om het Anonieme Overzicht door te nemen en kunnen dit aanvaarden (of afwijzen) om deel te nemen aan het Project beschreven in het Anonieme overzicht (de “Kans”).

Aanvaarding van een kans – Administratiekosten of Provisie

Om in te schrijven op een Kans dient een Bureau, naar goeddunken van Sortlist:

(i) Administratiekosten te betalen (https://www.sortlist.com/pay-per-opportunity) om toegang te krijgen tot de Kans;

(ii) of zich verplichten tot het betalen van Provisie (https://www.sortlist.com/commission-terms) conform de Provisiestructuur van Sortlist.

De Provisiestructuur van Sortlist is als volgt:

 • Bij iedere selectie van een Bureau door een Projecteigenaar voor samenwerking aan een Geplaatst project (“Samenwerking”), betaalt het Bureau een percentage (%) provisie aan Sortlist, afhankelijk van de netto omzet van de Samenwerking in het eerste jaar vanaf de datum van bekrachtiging van de Samenwerking (de “Provisie”).
 • Het Bureau dient de Provisie uitsluitend te betalen als het de Projecteigenaar daadwerkelijk heeft gefactureerd.
 • Het nettobedrag op grond waarvan de Provisie wordt berekend is het verschil tussen (i) alle aan de Projecteigenaar gefactureerde bedragen en (ii) de door het Bureau betaalde bedragen (zonder btw) aan medialeveranciers in overeenstemming met de Samenwerking.
 • Het Bureau dient Sortlist alle relevante onderbouwende documenten te verschaffen in overeenstemming met de Samenwerking, waaronder, maar niet beperkt tot, offertes, overeenkomsten en facturen, binnen 10 dagen na de datum van verzending van de leveringsopdracht.
 • Bij enige inbreuk op de Provisiestructuur erkent het Bureau, en stemt het ermee in, dat Sortlist zich het recht voorbehoudt om onder andere het gebruik van de Diensten en/of aanvullende voorwaarden op te schorten, te annuleren en/of te weigeren, het account te annuleren, vergoeding te eisen voor kosten, schade en rente, of om gerechtelijke, administratieve of andere procedures te starten.

Door in te schrijven op een Kans verklaart het Bureau dat het beschikt over de vaardigheden voor en in staat is tot uitvoering van de gevraagde werkzaamheden, taken of opdracht per de termijn aangegeven in het Geplaatste project. Sortlist behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om de vaardigheden en capaciteit van het Bureau te verifiëren.

Bij betaling van een Provisie of Administratieve kosten, erkent U en stemt U ermee in dat U uitsluitend betaalt voor het recht om in contact te treden met de Projecteigenaar, dat Sortlist er geen verantwoording voor draagt of U al of niet deelneemt aan het Project, en dat Sortlist niet verantwoordelijk is voor wat er gebeurt na de introductie.

Contact tussen Projecteigenaren en Passende bureaus

U erkent en stemt ermee in dat bepaalde informatie over Uw bureau en zijn diensten op de website van Sortlist kan worden gepubliceerd. Wanneer u inschrijft op een Kans, erkent U als Bureau en stemt U ermee in dat de Projecteigenaar toegang krijgt tot de pagina van Uw Bureau. Het Passende Bureau en de Projecteigenaar kunnen met elkaar in contact treden. De Passende Bureaus dienen zich commercieel in te spannen om in contact te treden met de Projecteigenaar, deze een voorstel te doen en dit op te volgen totdat de Projecteigenaar zijn beslissing neemt.

Projecteigenaren dienen redelijke inspanningen te doen om in contact te treden met de Passende Bureaus. Bijvoorbeeld, wanneer Projecteigenaren berichten ontvangen van of per telefoon benaderd worden door Passende Bureaus, dienen Projecteigenaren onmiddellijk te reageren. De Projecteigenaren stemmen ermee in om onmiddellijk te reageren op berichten en verzoeken om informatie van de Passende Bureaus.

Samenwerken aan Projecten

Na te zijn geïntroduceerd aan de Passende Bureaus, kan de Projecteigenaar maximaal één van de Passende Bureaus selecteren (het “Geselecteerde Bureau”) om met hem samen te werken aan het Geplaatste project. Het Geselecteerde Bureau en de Projecteigenaar zijn afzonderlijk en gezamenlijk verplicht om Sortlist te informeren bij de start van een dergelijke samenwerking. Het Geselecteerde Bureau en de Projecteigenaar zijn afzonderlijk en gezamenlijk verplicht om Sortlist een exemplaar te zenden van iedere factuur van het Geselecteerde Bureau aan de Projecteigenaar.

Verantwoordelijkheden van gebruikers

Gebruikers:

 • Zich houden aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, wetgeving op het gebied van handel, intellectuele eigendom, anti-spam, exportbeheersing, belastingen en overheidsvereisten;
 • Nauwkeurige informatie verstrekken aan Sortlist en deze actueel houden;
 • Hun werkelijke naam gebruiken in hun profiel;
 • De Diensten op professionele wijze gebruiken;
 • Consequent zeer hoffelijk omgaan met Sortlist, andere Bureaus, Projecteigenaren of Gebruikers;
 • Gezond verstand gebruiken bij het plaatsen van informatie, opmerkingen of andere inhoud betreffende Sortlist of Gebruikers.

Gebruikers onthouden zich, onder andere, van het volgende:

 • Oneerlijk of onprofessioneel gedrag;
 • Gebruik van de Diensten voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Inhoud toevoegen die niet bedoeld is voor, of niet past bij, een bepaald veld (bijv. het invoeren van een telefoonnummer in het veld “titel” of een ander veld, of het toevoegen van telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen of andere persoonsgegevens waarvoor Sortlist geen veld aanbiedt);
 • Een valse identiteit creëren op Sortlist;
 • Een onjuiste voorstelling geven van hun huidige of eerdere functies en kwalificaties;
 • Een onjuiste voorstelling geven van huidige of eerdere banden met personen of entiteiten;
 • Een onjuiste voorstelling geven van hun identiteit;
 • Een Account aanmaken voor iemand anders dan zichzelf (een mens);
 • Iemand anders’ Account gebruiken of proberen dit te gebruiken;
 • Anderen lastigvallen, onheus bejegenen of schade toebrengen;
 • Spam of andere ongewenste berichten aan anderen sturen;
 • Profielen of informatie over anderen op enige wijze scrapen of kopiëren (onder andere met crawlers, browser plug-ins of add-ons, of andere technische of handmatige methoden);
 • Zich onrechtmatig, lasterlijk, grof, obsceen, discriminerend of anderszins aanstootgevend gedragen;
 • Informatie onthullen die U niet mag onthullen (zoals vertrouwelijke informatie van anderen, waaronder Uw werkgever);
 • Intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten;
 • De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Sortlist schenden, waaronder, maar niet beperkt tot, het woord “Sortlist” of Onze logo's in een bedrijfsnaam, e-mail of URL;
 • Uitnodigingen van Sortlist gebruiken om berichten te sturen aan mensen die U niet kennen of die U waarschijnlijk niet als contactpersoon herkennen;
 • Het plaatsen van ongevraagde of onbevoegde advertenties, junk mail, spam, ketenbrieven, pyramidesystemen of andere vormen van verlokking die Sortlist niet heeft goedgekeurd;
 • Berichten sturen naar verzendlijsten, nieuwsgroep-, of groepsaliassen;
 • Iets plaatsen dat software virussen, wormen of andere schadelijke computercode bevat;
 • Identificatie-elementen manipuleren om de afkomst van een bericht of geplaatste informatie te verbergen, die door de Diensten wordt verzonden;
 • Een pyramidesysteem, fraude of andere vergelijkbare praktijk opzetten of onderhouden;
 • De informatie, inhoud of data van anderen die via de Diensten beschikbaar zijn kopiëren of gebruiken (tenzij uitdrukkelijk toegestaan);
 • De informatie, inhoud of data op Sortlist kopiëren of gebruiken in verband met een concurrerende dienst (zoals bepaald door Sortlist);
 • Afgeleide werken van Sortlist, de Website of enige gerelateerde techniek kopiëren, wijzigen of maken (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Sortlist);
 • De broncode van de Website of enige gerelateerde techniek, geheel of gedeeltelijk reverse engineeren, decompileren, ontleden, decoderen of anderszins proberen af te leiden;
 • Doen voorkomen of verklaren dat U gelieerd bent aan of goedgekeurd door Sortlist zonder Onze uitdrukkelijke toestemming (bijv. zich voordoen als bevoegd Sortlist-trainer);
 • Toegang tot de Website of enige gerelateerde informatie of data verhuren, in lease geven, uitlenen, verhandelen of (weder)verkopen;
 • Enige functie van Sortlist verkopen, bevorderen of er financieel voordeel mee behalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sortlist;
 • Enig bericht betreffende auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten in of op Onze Website verwijderen;
 • Enige advertentie op de Website verwijderen, bedekken of versluieren;
 • Enige van Sortlist verkregen informatie verzamelen, gebruiken, kopiëren of overdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van Sortlist;
 • Informatie van anderen delen of onthullen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • Handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scriptrobots, andere verwerkings- of toegangsmethoden gebruiken of de Website of gerelateerde data of informatie scrapen, crawlen of spideren;
 • De Website openen of contactgegevens toevoegen of downloaden, of berichten verzenden of doorzenden met behulp van bots of andere automatische methoden;
 • De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Website monitoren voor enig concurrentiegericht doel;
 • Zich bezighouden met framing, mirroring of anderszins het uiterlijk of de werking van de Website simuleren;
 • Enige beveiligingsfunctie van de Website omzeilen; en/of
 • De werking van de Website verstoren of op onredelijke wijze belasten (bijv. met spam, denial of service-aanvallen, virussen of spelalgoritmes).

Hoewel Sortlist dergelijk gedrag en dergelijke inhoud in het kader van de Dienst verbiedt, begrijp U en stemt U ermee in dat Sortlist niet verantwoordelijk is voor de inhoud die op de Website wordt geplaatst, en dat U toch aan dergelijk materiaal kan worden blootgesteld. U stemt ermee in om de Diensten voor eigen risico te gebruiken.

Sortlist kan Uw account sluiten voor het niet-nakomen van een of meer van uw verplichtingen, voor het overtreden van toepasselijke wet- en regelgeving of enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, of voor enig rechtmatig doel of naar Ons eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving. Bovendien heeft Sortlist het recht om overtredingen van een van bovenstaande elementen te onderzoeken en rechtsvorderingen in te stellen voor zover de wet dat toestaat. Daarnaast kan Sortlist een aantal maatregelen nemen tegen U wegens overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of dit onderdeel ervan.

Privacybeleid

U stemt ermee in dat het Privacybeleid van Sortlist (https://www.sortlist.com/privacy) van toepassing is op het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door Sortlist. Sortlist kan Zijn Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken.

Inhoud van de Website

Inhoud van Sortlist

Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden zal het begrip “Intellectuele-eigendomsrechten” worden opgevat als het geheel van alle bestaande en toekomstige intellectuele of industriële eigendomsrechten, geregistreerd of ongeregistreerd, huidig of toekomstig, waaronder, maar niet beperkt tot, octrooirechten, model- en ontwerprechten, topografische rechten, handelsmerkrechten, rechten in verband met het uiterlijk voorkomen (trade dress), auteursrechten, naburige rechten, portretrechten, databaserechten, handelsnamen en knowhow, evenals enige toepassing voor de verwerving van dergelijke rechten en alle andere rechten die bescherming of een met een van bovengenoemde rechten vergelijkbaar effect beogen.

De inhoud van de Website, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, grafische elementen, afbeeldingen, logo's, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, pictogramknoppen, software, handelsmerken, geluiden, muziek, video, illustraties en computercode, en andere Sortlist-inhoud, is beschermd onder Belgisch en toepasselijke buitenlandse intellectuele eigendomswetgeving en andere wetgeving. Alle inhoud van Sortlist is het eigendom van Sortlist of van zijn inhoudsleveranciers of klanten. De gecompileerde (hetgeen staat voor verzamelen, arrangeren en samenstellen) volledige inhoud van de Website is het exclusieve eigendom van Sortlist en wordt beschermd door Belgische en toepasselijke buitenlandse intellectuele eigendomswetgeving en andere wetgeving. Ongeoorloofd gebruik van de Sortlist-inhoud kan een inbreuk vormen op deze wetgeving en is streng verboden. U dient alle auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken en andere kennisgevingen van eigendom in de oorspronkelijke Sortlist-inhoud te bewaren op alle bevoegde kopieën die u maakt van de Sortlist-inhoud.

U stemt ermee in om niet te proberen in Uw eigen naam of in naam van een derde enige intellectuele eigendomsrechten van Sortlist, zijn handelspartners of enige derde contribuant aan de Sortlist-inhoud te verkrijgen of te behouden. Verder zegt u toe de Sortlist-inhoud niet te verkopen of te wijzigen, of de Sortlist-inhoud op enige wijze te vertonen, in het openbaar uit te voeren, te distribueren of anderszins te gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel, in verband met producten of diensten die niet bij de Website horen, op enige andere wijze die waarschijnlijk verwarring doet ontstaan bij consumenten, die Sortlist of zijn licentiegevers verdacht maakt of in diskrediet brengt, de kracht van het eigendom van Sortlist of van diens licentiegever aantast of anderszins afbreuk doet aan de intellectuele eigendomsrechten van Sortlist of diens licentiegever. U stemt er verder mee in de Sortlist-inhoud die op deze Website verschijnt op geen enkele wijze oneigenlijk te gebruiken. Alle code die Sortlist creëert om enige Sortlist-inhoud of de pagina's waar de Website uit bestaat, te genereren of weer te geven, wordt ook beschermd door het auteursrecht van Sortlist en U mag die code niet kopiëren of wijzigen.

Gebruikersinhoud en aangeleverd materiaal

U bent eigenaar van Uw eigen inhoud, maar U verleent Sortlist bepaalde rechten erover, zodat Wij de inhoud die u plaatst kunnen weergeven en delen. Sortlist heeft het recht om naar eigen goeddunken inhoud te beoordelen of te verwijderen.

U begrijpt dat alle informatie, data, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische elementen, videomateriaal, advertenties, berichten of ander materiaal dat U aanlevert, plaatst, uploadt of weergeeft op of door middel van de Website (“Gebruikersinhoud”) de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke Gebruikersinhoud afkomstig is. Sortlist maakt geen aanspraak op eigenaarschap van of controle over enige Gebruikersinhoud. U of in voorkomend geval een derde licentiegever behouden alle octrooien, handelsmerken en auteursrechten op alle Gebruiksersinhoud die u aanlevert, plaatst of weergeeft op of door Sortlist, en U bent verantwoordelijk voor het in voorkomend geval beschermen van die rechten. Door Gebruikersinhoud aan te leveren, te plaatsen of weer te geven op of door Sortlist, geeft U Sortlist een wereldwijde, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, uitvoering, distributie, weergave en publicatie van die Gebruikersinhoud door Sortlist, in samenhang met de bedrijfsdoeleinden van Sortlist. Daarnaast, door voor het algemeen publiek bestemde Gebruikersinhoud aan te leveren, te plaatsen of weer te geven op of door Sortlist, geeft U Sortlist een wereldwijde, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, uitvoering, distributie, weergave en publicatie van die Gebruikersinhoud door Sortlist, ter bevordering van de Sortlist Dienst. Sortlist zal dit gelicensieerd gebruik staken binnen een commercieel redelijke termijn nadat de betreffende Gebruikersinhoud van de Website is verwijderd. Sortlist behoudt zich het recht voor om te weigeren enige Gebruikersinhoud te accepteren, plaatsen, weer te geven of door te geven, naar eigen goeddunken.

U verklaart en waarborgt eveneens dat U het recht hebt om de hierboven beschreven licentie te verlenen, of dat de houder van enige rechten volledig en daadwerkelijk van dergelijke rechten heeft afgezien en U op geldige en onherroepelijke wijze het recht heeft gegeven om de hierboven beschreven licentie te verlenen. Indien U Gebruikersinhoud plaatst op een publiek gedeelte van de Website, geeft U ook alle gebruikers van de Website het recht om die Gebruikersinhoud voor eigen gebruik te openen, weer te geven, bekijken, op te slaan en te reproduceren. Behoudens het voorgaande behoudt de eigenaar van die op de Website geplaatste Gebruikersinhoud alle rechten die op die Gebruikersinhoud van toepassing kunnen zijn.

Sortlist is niet verplicht om Gebruikersinhoud, mededelingen of informatie vooraf te controleren, en is niet verantwoordelijk voor het controleren of bewaken van Gebruikersinhoud die een gebruiker van de Website plaatst. Sortlist kan echter Gebruikersinhoud beoordelen en verwijderen die naar zijn eigen goeddunken een overtreding vormt van deze Gebruiksvoorwaarden, toepasselijke wet- en regelgeving, of grof, verstorend, aanstootgevend of onrechtmatig is, of de rechten van gebruikers van de Website schendt, hen schade toebrengt of hun veiligheid in gevaar brengt. Sortlist behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de Website te ontzeggen wegens overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving. Sortlist kan alle maatregelen nemen met betrekking tot Gebruikersinhoud die hij naar eigen goeddunken nodig of passend acht, als Sortlist van mening is dat de betreffende Gebruikersinhoud aansprakelijkheid zou creëren voor Sortlist, het merk of de reputatie van Sortlist zou kunnen beschadigen, of dat Sortlist daardoor gedeeltelijk of geheel de diensten van zijn internetprovider of andere leveranciers kan kwijtraken.

Sortlist verklaart of garandeert niet dat de Gebruikersinhoud waarheidsgetrouw, nauwkeurig of betrouwbaar is en geeft ook geen goedkeuring aan meningen van gebruikers van de Website. U erkent dat, indien U op enigerlei wijze vertrouwt op door andere gebruikers geplaatst materiaal, dit op eigen risico gebeurt.

U bent verantwoordelijk om Uw Sortlistprofiel nauwkeurig en actueel te houden.

Communicatie tussen Gebruikers onderling en delen (goedkeuren, beoordelingen, updates van Bureaupagina's, etc.)

Sortlist kan verschillende functies bieden, zoals goedkeuringen en beoordelingen, waarbij U opmerkingen en commentaar kan plaatsen op een Bureauprofiel. U erkent en stemt ermee in dat al Uw goedkeuringen en beoordelingen het exclusieve eigendom van Sortlist zijn en U draagt hiermee onherroepelijk al Uw rechten, wettelijke aanspraken en belangen betreffende goedkeuringen en beoordelingen over aan Sortlist, en U gaat ermee akkoord dat te doen.

Sortlist kan eveneens Gebruikers onderling informatie laten delen door in hun profiel en andere delen van de Website, zoals Bureauprofielen, updates te plaatsen, waaronder links naar artikelen uit het nieuws en andere informatie, zoals productaanbevelingen, vacatures en andere inhoud.

Sortlist kan Bureauprofielen sluiten of verplaatsen, of inhoud daarvan verwijderen als deze een overtreding inhoudt van deze Gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Sortlist is niet aansprakelijk voor de inhoud of toegankelijkheid van dergelijke websites. Het gebruik van of het vertrouwen op die websites gebeurt voor eigen risico van de gebruiker. U mag de Website of de Sortlist-inhoud niet framen of ernaar linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sortlist.

Software en functies van derden, Sortlist-toepassingen

Sortlist kan software van derden voor u beschikbaar stellen. Om dergelijke software te downloaden, dient u mogelijk in te stemmen met de respectieve softwarelicenties en/of garantie van die software van derden. Ieder softwareproduct is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de betreffende onderneming. De overeenkomst wordt gesloten tussen U en de betreffende onderneming. Dit betekent dat Sortlist niet garandeert dat software die U downloadt vrij zal zijn van besmettelijke of schadelijke code, zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden. Sortlist biedt geen garantie op software van derden die U downloadt via de Website. De Website kan daarnaast functies en informatie bevatten die via of door toedoen van inhoud, software, websites en/of systemen van derden worden geleverd. Uw gebruik van en toegang tot deze functies is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die de derde aanbieders van derde materialen hebben gepubliceerd of anderszins ter beschikking gesteld. Sortlist is niet verantwoordelijk voor materiaal van derden. U ziet onherroepelijk af van enige vordering tegen Sortlist betreffende materiaal van derden.

Sortlist kan de Dienst eveneens aanbieden door toepassingen die met gebruik van het Platform zijn gebouwd (“Sortlist-toepassingen”), waaronder, maar niet beperkt tot, toepassingen voor smartphones, “Share”- of soortgelijke knoppen en andere interactieve plug-ins die via websites her en der op het internet worden gedistribueerd. Sortlist-toepassingen onderscheiden zich van materiaal van derden, zoals hierboven beschreven. Als U een Sortlist-toepassing gebruikt of communiceert met een website die een plug-in gebruikt, stemt U ermee in dat Wij informatie kunnen ontvangen over U en Uw gebruik van de Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, Uw apparaat, Uw mobiele telefoonaanbieder, Uw internetprovider, Uw fysieke locatie, en/of andere webpagina's met de Sortlist-plugins die in Uw browser worden geladen. U erkent dat U verantwoordelijk bent voor alle kosten en benodigde toestemming in verband met het openen van Sortlist door Uw mobiele provider. U dient daarom Uw provider te vragen of de Diensten beschikbaar zijn en wat de Gebruiksvoorwaarden zijn voor het gebruik van deze Diensten op Uw mobiele apparaten. Tot slot, door het gebruik van een te downloaden toepassing om de Dienst te kunnen gebruiken, bevestigt U expliciet Uw aanvaarding van de voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst die hoort bij de geleverde toepassing bij download of installatie. Deze overeenkomst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Advertenties en andere mogelijke bronnen van inkomsten

Sommige Diensten kunnen nu of in de toekomst worden ondersteund door inkomsten uit advertenties, betaal-per-klik-systemen of andere financiering. Op de Website kunnen advertenties en reclame worden weergegeven. Deze advertenties kunnen gericht zijn aan de hand van de inhoud van informatie die via de Website is opgeslagen, via de Diensten opgevraagde informatie, of andere criteria. De wijze en strekking van advertenties op of door de Diensten kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. Aangezien Sortlist U toegang tot en gebruik van de Diensten verleent, stemt U ermee in dat Sortlist dergelijke advertenties kan plaatsen op de Website en/of deze kan opnemen in de Diensten.

Disclaimers

De Website, de inhoud daarvan en de Dienst worden als zodanig aangeboden en Sortlist geeft geen verklaringen, voorwaarden, garanties of waarborgen van enige aard, expliciet of impliciet, over aspecten als, maar niet beperkt tot, de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, of garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of naleving van wetgeving, voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving. Enig vertrouwen in de Website en de Sortlist-inhoud wordt gesteld op Uw exclusieve verantwoordelijkheid en risico.

Sortlist garandeert niet dat toegang tot de Diensten of de Inhoud van de Website ononderbroken of vrij van fouten is, dat defecten worden hersteld of dat de Website of de servers van waaruit deze wordt aangeboden vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Sortlist garandeert of verklaart niets betreffende het gebruik of de resultaten van het gebruik van enige Inhoud van de Website wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. U erkent dan ook dat U de Website op eigen risico gebruikt. U (en niet Sortlist) neemt de volledige kosten op zich van alle onderhoud, reparaties of correcties die voortvloeien uit computerstoringen, virussen en dergelijke.

Sortlist respecteert het auteursrecht en verwacht hetzelfde van Gebruikers. Sortlist kan een Account beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de rechten van auteursrechthouders of van wie dit wordt vermoedt.

Advertenties

U erkent en stemt ermee in dat Sortlist Uw bedrijfsnaam, logo en enige aan Uw onderneming verbonden symbolen mag gebruiken voor advertenties, marketing en communicatiedoeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het vermelden van U en U in het openbaar presenteren in uw hoedanigheid van Bureau of Projecteigenaar, waaronder, maar niet beperkt tot, op de Website, een Website van derden, of sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter, of LinkedIn.

Factuurvoorwaarden en -kosten

ZOALS HIERBOVEN VERKLAARD, KUNNEN PROJECTEIGENAREN OVEREENKOMSTEN SLUITEN MET BUREAUS (DE “GESELECTEERDE BUREAUS”) DOOR SAMENWERKING AAN PROJECTEN TE AANVAARDEN. DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN WORDEN UITSLUITEND TUSSEN DE PROJECTEIGENAAR EN HET GEKOZEN BUREAU GESLOTEN. SORTLIST IS GEEN PARTIJ BIJ ENIGE OVEREENKOMST BETREFFENDE PROJECTEN DIE ZIJN AANGELEVERD DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN, TENZIJ SORTLIST DEZE ZELF PLAATST.

Kosten in verband met de Projecten die door Bureaus aan Projecteigenaren worden gefactureerd

Alle kosten in verband met de Geplaatste Projecten worden direct door Projecteigenaren betaald aan de Geselecteerde Bureaus.

Bureaus mogen geen kosten in verband met hun gebruik van de Diensten doorberekenen aan derden en mogen Sortlist niet vermelden op facturen aan derden.

Geselecteerde Bureaus mogen de administratieve kosten of provisie niet doorberekenen op de facturen aan de Projecteigenaren of Sortlist vermelden op facturen aan Projecteigenaars.

Betalingen van Bureaus aan Sortlist

Zoals hierboven aangegeven, dient een Bureau om in te schrijven op een Kans, naar goeddunken van Sortlist:

(i) Administratiekosten te betalen (https://www.sortlist.com/pay-per-opportunity) om toegang te krijgen tot de Kans;

(ii) of zich verplichten tot het betalen van Provisie (https://www.sortlist.com/commission-terms) conform de Provisiestructuur van Sortlist.

De prijzen, provisies en andere kosten die Sortlist aan de Bureaus factureert, waaronder, maar niet beperkt tot, de Administratiekosten en de Provisie, worden gefactureerd in euro, altijd vermeld zonder btw, en dienen in voorkomende gevallen te worden betaald met btw onder toepassing van de in Europa geldende belastingregels. Enige nieuwe belasting die de Bureaus wordt opgelegd tussen het moment van de order en dat van levering wordt gedragen door de Bureaus.

De Bureaus kunnen de prijzen, provisies en andere kosten betalen met de volgende betaalmethoden: credit card, bankrekening, Recurly-rekening (https://recurly.com/legal/), PayPal-rekening (https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/legalhub-full) en Braintree-rekening (https://www.braintreepayments.com/en-be/legal). Dit is een indicatieve lijst. Sortlist kan deze naar eigen goeddunken wijzigen. U erkent en stemt ermee in dat de betalingen met deze betaalmethoden kunnen worden verwerkt. Door gebruik van deze betaalmethoden geeft U aan dat U de betreffende gebruiksvoorwaarden daarvan hebt gelezen, begrepen en instemt daaraan gebonden te zijn. Als u niet instemt met deze betaalmethoden en de op hen van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden, dient u zich niet aan te melden voor een Dienst waaraan kosten verbonden zijn.

U erkent en stemt ermee in dat U verantwoordelijk bent voor alle kosten, waaronder belastingen en verwerkingskosten, in verband met Uw gebruik van de Diensten. Door gebruik van de Diensten stemt u ermee in om Sortlist het volledige bedrag te betalen dat is overeengekomen in de offerte en/of de factuur, inclusief de bijbehorende kosten voor verwerking van de betaling.

Sortlist stemt ermee in U een volledige factuur te geven van alle berekende kosten.

Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen vanaf ontvangst te worden betaald. Aan Sortlist verschuldigde betalingen worden, indien niet voldaan op de uiterste datum onder toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden, verhoogd met een vertragingsrente van 10 % per jaar, plus een schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.

In geval van een gedeeltelijke betaling wordt deze eerst verrekend met eventuele uitstaande kosten en rente en vervolgens met de verschuldigde hoofdsom, in overeenstemming met artikelen 1254 en 1255 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

Wijzigingen van kosten, facturering en betaalmethoden

Sortlist behoudt zich het recht voor om op ieder moment zijn prijzen, provisies en andere kosten te wijzigen (waaronder het in rekening brengen van Diensten die daarvoor kosteloos werden geleverd), evenals de facturering, factureermethoden en betaalmethoden betreffende de Diensten, na kennisgeving op de Website of per e-mail.

Naar goeddunken van Sortlist kunnen oude prijzen, provisies en enige andere kosten worden gedoogd, tenzij anders aangegeven.

Disclaimers

INDIEN U KIEST VOOR DE BETAALMETHODEN VAN SORTLIST IS DAT VOOR EIGEN RISICO. SORTLIST WIJST UITDRUKKELIJK IEDERE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NALEVING VAN WETGEVING, EVENALS IEDERE GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT HANDELSGEBRUIKEN OF HANDELSPRAKTIJKEN. SORTLIST GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE BETAALMETHODEN VOLDOEN AAN UW EISEN, OF ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTENVRIJ BESCHIKBAAR ZIJN. SORTLIST GEEFT GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE BETAALMETHODEN.

Beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, HET VOLLEDIGE RISICO VOORTVLOEIEND UIT DE BETAALMETHODEN VOOR UW REKENING IS. INDIEN U EEN ANDERE PERSOON TOESTAAT OM UW SORTLIST OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR DE HANDELINGEN VAN DIE PERSOON. SORTLIST IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER VERLIES VAN WINST, VAN GEGEVENS OF VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMFALEN, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VOOR ENIGE SCHADE UIT PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF PSYCHISCHE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DEZE BETAALMETHODEN.

Aanvullende voorwaarden

De Diensten van Sortlist omvatten verschillende producten, functies en aanbiedingen, zodat er soms aanvullende voorwaarden of productvereisten kunnen gelden voor die producten, functies of aanbiedingen. In voorkomend geval maken die aanvullende voorwaarden deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Termijn, beëindiging, opschorting en andere maatregelen

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing gedurende 30 dagen, waarna ze automatisch worden beschouwd als overeengekomen voor onbepaalde tijd, totdat U of Sortlist deze Gebruiksvoorwaarden beëindigt zoals hieronder is beschreven.

Sortlist of U kunnen deze Overeenkomst op ieder moment beëindigen, zonder kennisgeving aan de wederpartij. Bij beëindiging verliest U het recht op toegang tot of gebruik van de Diensten. U bent exclusief verantwoordelijk voor het correct annuleren van Uw eigen account. U kunt Uw account op ieder moment annuleren door een e-mail te sturen naar hello@sortlist.com, met de reden van de annulering, de naam van Uw Bureau en Uw functie bij het Bureau.

Als U de Diensten beëindigt voor het einde van Uw lopende betaalde maand, zal Uw annulering onmiddellijk ingaan en ontvangt U geen geld terug voor de lopende betaalde maand. Daaropvolgende maanden worden niet meer in rekening gebracht.

Sortlist heeft naar eigen goeddunken het recht om Uw account op te schorten of te beëindigen en de toegang te weigeren tot alle huidige of toekomstige gebruik van de Diensten, of enige andere Sortlist-dienst, om welke reden en op welk moment dan ook, met of zonder reden en met of zonder kennisgeving.

Sortlist behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten te weigeren aan wie dan ook, wanneer dan ook.

U erkent en stemt ermee in dat Sortlist op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens U wegens opschorting of beëindiging.

Beëindiging van uw relatie met Sortlist is niet van invloed op uw relatie met Projecteigenaren of Bureaus die u door middel van de Website of Dienst hebt ontmoet. Alle wettelijke, contractuele en ethische plichten, verplichtingen en verantwoordelijkheden overleven de beëindiging van de relatie met Sortlist.

Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die redelijkerwijs naar hun aard beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, waaronder, maar niet beperkt tot, factureringsvoorwaarden en -kosten, bepalingen betreffende eigendom, garanties, disclaimers, schadevergoeding en beperkingen van de aansprakelijkheid.

Disclaimers van garanties

INDIEN U ERVOOR KIEST DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, IS DAT VOOR EIGEN RISICO. U ERKENT EN U STEMT ERMEE IN DAT SORTLIST ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AFWIJST, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NALEVING VAN WETGEVING.

U STEMT ERMEE IN DAT U ONS ONTSLAAT VAN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ ANDERS JEGENS U MOCHTEN HEBBEN, VOORTVLOEIEND UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONZE DIENSTEN, OF OM REDENEN WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, STORING VAN DE DIENSTEN, NALATIGHEID, OF ANDERE VORMEN VAN ONRECHTMATIGE DAAD.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ZOALS ZE ZIJN. SORTLIST GEEFT GEEN GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDE DAT (i) DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (ii) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN; (iii) DE VERKRIJGBARE RESULTATEN VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (iv) ENIGE FOUTEN IN DE DIENSTEN WORDEN HERSTELD.

GEEN ENKEL(E) ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VAN SORTLIST OF VIA DE DIENSTEN, ZAL LEIDEN TOT EEN GARANTIE DIE DAARIN NIET UITDRUKKELIJK IS GEGEVEN.

U BENT EXCLUSIEF VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN EN MET ANDERE PERSONEN MET WIE U COMMUNICEERT OF IN CONTACT TREEDT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U BEGRIJPT DAT SORTLIST GEEN POGINGEN ONDERNEEMT OM DE VERKLARINGEN VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN TE VERIFIËREN. SORTLIST GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES BETREFFENDE HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN OF HUN GESCHIKTHEID VOOR HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN. U STEMT ERMEE IN OM REDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN IN AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN EN MET ANDERE PERSONEN MET WIE U COMMUNICEERT OF IN CONTACT TREEDT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Door middel van de diensten van Sortlist kunnen gebruikers inhoud over ongeacht welke derde plaatsen. Sortlist is niet aansprakelijk jegens derden voor enige inhoud die is geplaatst of bekeken op de Website of de Diensten van Sortlist. Voor uw gemak is hieronder een aantal belangrijke onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden weergegeven die Uw rechten en mogelijkheden tot verhaal beïnvloeden:

Onze Diensten omvatten gedeelten waar Gebruikers inhoud kunnen plaatsen over een persoon of onderneming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van die inhoud;

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige overeenkomst, verplichting uit overeenkomst of enige andere verplichting uit de wet of de werking van de wet, die voortvloeit uit enige geformaliseerde of beoogde arbeids- of commerciële relatie, tussen Projecteigenaren en Bureaus;

Wij zijn niet verplicht om op of door middel van de Diensten geplaatste inhoud te beoordelen, controleren, bewerken, bewaken of verwijderen, hoewel wij ons het absolute recht voorbehouden om enige inhoud op welk moment of om welke reden dan ook te verwijderen, controleren, of bewerken, zonder kennisgeving aan U of enige betrokken partij;

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige Gebruikersinhoud die is geplaatst, bewaard, geüpload of verzonden via de Diensten, of voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door die Gebruikersinhoud, waaronder, maar niet beperkt tot, smaad, laster, valsheid, obsceniteit of godslastering;

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige eis, rechtsvordering, verzoek, verzoek tot arbitrage of rechtszaak vanwege vermeend nadeel of schade voortvloeiend uit enig gebruik van de Diensten, op grond van onrechtmatige daad, overeenkomst, wet of billijkheid;

U stemt ermee in geen andere Gebruiker van Sortlist aansprakelijk te stellen voor eventuele negatieve of kritische opmerkingen, hoewel U niet verplicht bent andere gebruikers te vrijwaren die inhoud aanleveren in overtreding van enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of ander beleid op onze Website;

Sortlist is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enige Gebruikersinhoud die door een andere gebruiker is aangeleverd, geplaatst of verzonden, zelfs niet als die inhoud in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of ander beleid op onze Website en Sortlist geen stappen onderneemt om die inhoud te verwijderen of het account van die Gebruiker te beëindigen;

Uw vermogen om de Diensten te gebruiken en ermee in contact te treden is een voorrecht, geen recht, en Wij behouden ons het recht voor om welke maatregelen dan ook te nemen die wij passend achten, zonder kennisgeving, ter voorkoming van overtredingen, het handhaven van bepalingen of het rectificeren van vermeende overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving, naar ons eigen goeddunken.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, U HET GEHELE RISICO DRAAGT DAT VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN ELK CONTACT DAT U MOCHT HEBBEN MET ANDERE GEBRUIKERS OF MET SORTLIST, IN LEVENDEN LIJVE OF ONLINE. SORTLIST NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE DIENSTEN IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER VERLIES VAN WINST, GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMFALEN, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VOOR ENIGE SCHADE UIT PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF PSYCHISCHE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF COLLECTIEVE INHOUD, ENIGE COMMUNICATIE, INTERACTIE OF BIJEENKOMST MET ANDERE GEBRUIKERS OF DE DIENSTEN, OF ANDERE PERSONEN MET WIE U COMMUNICEERT OF IN CONTACT TREEDT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OP GROND VAN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE CONSTRUCTIE, ONGEACHT OF SORTLIST IS GEÏNFORMEERD OVER HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN TEKORTSCHIET VOOR ZIJN WEZENLIJKE DOEL.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SORTLIST VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZAL IN GEEN GEVAL GROTER ZIJN DAN (i) DE DOOR U BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VIA DE SITE OF DIENST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS, EN (ii) 100.00 EURO.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Sortlist, zijn directeuren, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers, alsmede zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of derde Inhoudsleveranciers te behoeden voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten, eisen, claims, rechtsvorderingen of vergoedingen, kosten en onkosten (waaronder redelijke advocatenkosten) die op enige wijze voortvloeit uit of samenhangt met Uw gedrag, gebruik van de Diensten en de Sortlist-inhoud, overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere aangegane overeenkomst tussen U en Sortlist, of van enige afspraak, garantie of verklaring daarin of van enige toepasselijke wet- en regelgeving, bij de toegang tot of het gebruik van de Diensten of de Sortlist-inhoud.

Indien U de Website of de Diensten of de Sortlist-inhoud geheel of gedeeltelijk gebruikt op een wijze die niet is goedgekeurd door Sortlist, of indien u anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten in verband met andere gebruikers, stemt U ermee in om Sortlist, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en vertegenwoordigers, te vrijwaren tegen enig verlies, enige onkosten, kosten of schade, waaronder redelijke advocatenkosten, als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Website, Dienst of Sortlist-inhoud, en/of Uw overtreding of vermeende overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gehele overeenkomst

Behoudens mogelijke aanvullingen met beleid, richtlijnen, normen of voorwaarden van Sortlist voor een bepaald product, een bepaalde functie, dienst of aanbieding, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de gehele en exclusieve overeenkomst tussen Sortlist en U betreffende de Website of de Dienst. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Sortlist en U betreffende de Diensten.

Overdracht (cessie)

U mag geen rechten of verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen, door toepassing van wettelijke bepalingen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sortlist. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden vrijelijk en zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren. Wij kunnen ook, door middel van unilaterale novatie, met ingang van de datum van kennisgeving, Sortlist laten substitueren door een derde partij, die onze rechten en verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden op zich neemt.

Kennisgevingen

Aangezien Sortlist vereist dat u een e-mailadres verstrekt, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan Sortlist.

Kennisgevingen of andere communicatie die op grond van deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegestaan of verplicht, waaronder, maar niet beperkt tot, betreffende wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen schriftelijk via e-mail door Sortlist worden meegedeeld. De datum van ontvangst van kennisgevingen per e-mail is de datum waarop de kennisgeving is verzonden.

Indien het meest recente e-mailadres dat u aan Sortlist hebt verstrekt niet geldig is, of om wat voor reden dan ook geen kennisgevingen aan u kan afleveren die zijn verplicht of toegestaan onder deze Overeenkomst, geldt het verzenden door Sortlist van de e-mail met de kennisgeving niettemin als daadwerkelijke kennisgeving.

U kunt Sortlist inlichten:

(i) per e-mail, naar het volgende adres: admin@sortlist.com;

(ii) per brief, bezorgd per nationaal erkende snelbezorgdienst of port betaalde post, aan het volgende adres: Sortlist SA, 29 avenue Zénobe Gramme, 1300 Waver, België. Deze kennisgeving wordt als gedaan beschouwd wanneer deze daadwerkelijk door Sortlist is ontvangen.

Elektronische communicatie

De communicatie tussen U en Sortlist vindt plaats via elektronische middelen, hetzij bij Uw bezoek aan de Website of de Diensten of het verzenden van e-mails aan Sortlist, hetzij wanneer Sortlist kennisgevingen plaatst op de Website of via de Diensten, of met u via e-mail communiceert.

Voor contractuele toepassingen (i) stemt U ermee in om communicatie van Sortlist in elektronische vorm te ontvangen, en (ii) stemt U ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, mededelingen en enige andere elektronische communicatie van Sortlist aan U voldoet aan alle wettelijke vereisten waaraan de communicatie zou voldoen indien deze schriftelijk was.

Toepasselijke wet en rechtsmacht

Op deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot of Uw Gebruik van deze Website of Dienst, en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of ermee in verband staan, en de uitlegging daarvan, is de Belgische wet van toepassing.

De gerechten van Waals Brabant, België, hebben exclusieve rechtsmacht voor het beslechten van gedingen die kunnen voortvloeien uit of in verband staan met de Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot of Uw Gebruik van deze Website of Dienst, of enige niet-contractuele verplichting die voortvloeit daaruit of in verband staat daarmee. Alle rechtsvorderingen of procedures die voortvloeien uit of in verband staan met de Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot of Uw Gebruik van de Website of Dienst, of enige niet-contractuele verplichting die voortvloeit daaruit of ermee in verband staat, kunnen aan die gerechten worden voorgelegd.

Nalaten van uitoefening - geen afstand

Het door een van partijen op enige moment nalaten de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of van een andere partij de prestatie van een dergelijke bepaling op te eisen, wordt niet beschouwd als het afstand doen van de betreffende bepalingen en zal geenszins de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan, of het recht van partijen om daarna enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, aantasten.

Scheidbaarheid en opschriften

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig blijkt te zijn, of in tegenspraak met een andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins onafdwingbaar, blijven de Gebruiksvoorwaarden van kracht alsof deze waren overeengekomen zonder de niet-afdwingbare bepaling. Indien twee of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als conflicterend met elkaars werking worden beschouwd, heeft Sortlist het exclusieve recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft. Opschriften in deze Gebruiksvoorwaarden dienen slechts ter verwijzing en kunnen niet gebruikt worden voor de uitleg ervan.

Contact opnemen met Sortlist

Sortlist SA

Avenue Zénobe Gramme 29

1300 Waver (Belgium)

Geregistreerd bij de Belgische Crossroads Bank for Entreprises met ondernemingsnummer 0537.665.555

Geregistreerd bij de Belgische btw-administratie onder nummer 537-665-555.

hello@sortlist.com