Complete Guide over digitale strategie in 2022 (+ Voorbeelden) - Sortlist

Complete Guide over digitale strategie in 2022

Bouw zonder te twijfelen een effectieve digitale strategie op

duurt 3 min. 100% gratis

Bouw zonder te twijfelen een effectieve digitale strategie op

In het tijdperk van digitale, sociale netwerken, websites en platforms voor het delen van inhoud is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om een solide en relevante digitale strategie op te bouwen. Er zijn veel zaken waarmee rekening moet worden gehouden, evenals het brede scala aan vaardigheden dat deze nieuwe beroepen vereisen.

Wat is de taak van een digitale marketeer?

De digitale marketeer (in het Frans, chargé de communication digitale) neemt een sleutelpositie in omdat hij verantwoordelijk is voor de uitvoering van de vastgestelde strategie. Zijn/haar taak bestaat dus uit het uitvoeren van het plan dat stroomopwaarts is gedefinieerd door het mobiliseren van zijn/haar kennis en vaardigheden.

Geassocieerde missies

Het is vooral zijn taak om het imago van het bedrijf online te verbeteren. Zo draagt hij niet alleen bij aan de goede reputatie van het bedrijf, maar laat hij ook zien dat hij openstaat voor digitale hulpmiddelen.

Na verloop van tijd zal hij aan de slag gaan met de strategie om deze aan te passen aan de situatie of aan de nieuwe doelstellingen van de onderneming. Zijn doel is om meer zichtbaarheid te geven aan uw bedrijf, hij zal moeten vertrouwen op SEO-technieken, sociale netwerken, promotionele e-mailcampagnes en nog veel meer.

Inhoud produceren

Ook de productie van inhoud met een hoge toegevoegde waarde is belangrijk. Deze inhoud draagt bij aan het overbrengen van de waarden van het bedrijf, maar ook aan de online knowhow. Ze verschijnen op de website van het bedrijf of in publicaties op andere sites als dergelijke campagnes worden uitgevoerd. Video's en beeldmateriaal op de netwerken vallen ook onder haar bevoegdheid. Hij moet dus creatief zijn en blijk geven van een zekere technische knowhow om media te kunnen produceren.

Analyse van de resultaten en monitoring

De analyse en monitoring van het publiek maken ook deel uit van zijn rol. Zodra de prestatie-indicatoren zijn gedefinieerd, moet hij vaststellen wat werkt en wat niet, en de nodige aanpassingen doen om de strategie in de juiste richting te sturen. Indien nodig stelt hij een relevant actieplan voor als hij een behoefte constateert. Monitoring bestaat in de eerste plaats uit het op de hoogte blijven van trends en actuele gebeurtenissen om niet achterop te raken bij de concurrentie.

Hoe zet je een digitale strategie op?

Kortom, om verder te gaan op de lange weg van het creëren en implementeren van een digitale strategie, moet u eerst een fase van analyse, gegevensverzameling en reflectie over uw benadering van klanten en hun verwachtingen doorlopen.

Duidelijke doelstellingen hebben

Het wordt dan tijd om met behulp van het SMART-systeem een strategie met duidelijke doelstellingen vast te stellen. U en uw team zullen dit project samen met de steun van het management voortzetten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat u nooit uit het oog verliest wat voor uw bedrijf belangrijk is.

Uitvoering van uw strategie

Tot slot wordt in de implementatiefase gebruik gemaakt van verschillende vaardigheden. Het toewijzen van een digitale marketeer kan u de moeite besparen om dit werk zelf te doen. Hij of zij zal in staat zijn om uw goede online reputatie te waarborgen, terwijl de productie van inhoud op een regelmatige basis. Met behulp van gespecialiseerde tools stelt hij u prestatiebeoordelingen en uit te voeren acties voor.

Hoe bepaalt u uw digitale strategie?

Elke digitale strategie moet goed van tevoren worden gepland door verschillende onvermijdelijke punten zorgvuldig te bestuderen. Als sommige ervan u moeilijk lijken, zijn er veel gratis online sites met hulpmiddelen om u te helpen. U kunt ook kiezen voor een gespecialiseerd agentschap dat u helpt de best mogelijke digitale strategie uit te werken.

De audit van het bestaande systeem, een essentiële fase

Vragen die u tijdens uw audit moet stellen

Voordat u zich stort op de ontwikkeling van een digitale strategie, is het absoluut noodzakelijk dat u een audit uitvoert van de bestaande situatie. Uw bedrijf heeft misschien al een online aanwezigheid. Als dat zo is, rijzen er verschillende vragen:

 • Op welke platforms is het bedrijf reeds aanwezig?
 • Wat zijn de doelstellingen die op elk platform moeten worden bereikt?
 • Worden deze doelstellingen bereikt?
 • Wat doet het bedrijf online op een positieve manier?
 • Wat kan het bedrijf online beter doen?
 • Hoe presteert het bedrijf ten opzichte van de concurrentie?
 • Wat doen uw concurrenten anders dan u?

De juiste conclusies trekken

Door deze verschillende punten te analyseren, zult u ontdekken dat niet alles zwart of wit is. Er zijn zeker dingen die u al heel goed doet, en andere die wat meer aandacht verdienen.

Je hebt geen online aanwezigheid op dit moment? Dat is geen probleem, want u hebt alle speelruimte om dit project op een goede basis te beginnen. Grijp deze kans.

Integreren in de bestaande communicatiestrategie

Als uw bedrijf nog geen digitale strategie heeft, heeft het zeker al een communicatieplan opgesteld. Het is absoluut noodzakelijk dat dit wordt geïntegreerd in uw digitale marketingstrategie. De teams zullen namelijk niet alleen kunnen samenwerken, maar ook synergieën tussen hun verschillende acties tot stand kunnen brengen om de behaalde resultaten te vergroten. De ervaring van de een zal de ander ten goede komen in een relatie van positieve wederkerigheid voor iedereen.

Laat uw aanpak door het management steunen

Dit is alleen mogelijk met de steun van het managementteam, dat deze aanpak moet zien als een werk van lange adem dat door de teams naar waarde moet worden geschat. Zonder deze essentiële steun, en zonder voortdurende ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zullen de geïmplementeerde middelen misschien niet de verwachte resultaten opleveren wegens een gebrek aan algemene visie en teamafstemming.

Duidelijke doelstellingen hebben

Het lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar een duidelijke en concrete doelstelling maakt het verschil bij de juiste uitvoering van een digitaal communicatieplan. Uw digitale marketingstrategie is niet per se ingewikkeld om uit te voeren, maar van alle stappen waarmee u rekening moet houden, is die van de doelstellingen zo'n uitdaging dat u er nog meer aandacht aan moet besteden.

Om een duidelijker beeld te krijgen, ga methodisch te werk. Bij het bepalen van uw doelstellingen kunt u gebruik maken van SMART-indicatoren. Ze moeten zo zijn:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Aanvaardbaar / Ambitieus
 • Realisten
 • Tijdelijk bepaald

Inzicht in SMART-indicatoren

Specifiek, omdat u een strategie voor uw product zult moeten vaststellen in de situatie waarin u zich bevindt. Maak uw doelstelling zo eenvoudig mogelijk om te begrijpen, om verspilling van informatie te voorkomen en de evaluatie te vergemakkelijken.

Meetbaar, om te weten of het inderdaad bereikt is. U moet zich baseren op feitelijke informatie om met pragmatisme en objectiviteit de voltooiing of de voortgang van een doelstelling te bepalen.

Aanvaardbaar, om stimulerend te blijven en de teams een gevoel van voldoening te geven. Bovendien mag de verwezenlijking van het ene doel nooit voorrang krijgen op het andere.

Realistisch, want onhaalbare doelstellingen leiden alleen maar tot stress, frustratie en verwarring. Een doelstelling die te moeilijk te verwezenlijken is, loopt het risico niet op de steun van de teams te kunnen rekenen en onderweg in de steek te worden gelaten. Bovendien kunnen uw werknemers hun eigen capaciteiten in twijfel trekken en over het algemeen minder effectief zijn.

Tijdelijk gedefinieerd, om de haalbaarheid ervan te evalueren in relatie tot de context van uw bedrijf. Of u nu kiest voor een digitale strategie voor B2B of B2C, via een website of op sociale netwerken, het is belangrijk om uw doelstellingen te beperken om zin te geven aan de behaalde resultaten. Deadlines kunnen uw teams ook meer motiveren om een doel te bereiken, op voorwaarde dat het haalbaar is.

Doelgericht te werk gaan

Wie is je doelwit? Tegen wie heb je het?

Het is tijd om te werken aan het profiel van uw klanten om te begrijpen wie ze zijn, wat ze willen en natuurlijk de beste manier om ze te bereiken. Uw communicatie-afdeling heeft hierover misschien al informatie. U kunt dus vertrouwen op hun deskundigheid om meer te weten te komen.

Indien hierover geen gegevens beschikbaar zijn, kunt u op twee manieren te werk gaan, hetzij op basis van uw ervaring en kennis van uw consumenten, hetzij door een meer volledige en uitvoerige marktstudie uit te voeren.

Per geval gericht

In het eerste geval hangen de resultaten af van uw kennis van de sector en uw klanten. Een totale analyse heeft niet noodzakelijk zin als u precies weet waar u naartoe wilt met uw potentiële klanten.

Als u het gevoel hebt dat u niet over voldoende elementen beschikt om een degelijke strategie te ontwikkelen, lijkt het u aangewezen het onderwerp rationeel te benaderen door een uitgebreide studie te verrichten. In dit geval zult u gegevens moeten verzamelen, mensen moeten aanstellen en de marktinstrumenten moeten doornemen die uw eigen positioneringsstrategie zullen kunnen ondersteunen.

Dit alles zal vervolgens worden gebruikt om uw digitale marketingplan op te stellen. Het enige wat je moet doen is vertrouwen op de werkelijke gegevens.

Maak consistente platformkeuzes

Wanneer we het over informatietechnologie hebben, komen sommige namen sneller in ons op dan andere. De populairste digitale marketingtools zijn echter misschien niet de tools die uw bedrijf echt nodig heeft. Vraag zo nodig advies aan gespecialiseerde bureaus en verdwaal niet tussen alle beschikbare technologieën.

Welke platforms zijn beschikbaar?

Onder de platforms die u moet kennen, vindt u voornamelijk de volgende:

 • Sociale netwerken: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en TikTok behoren tot de belangrijkste.
 • platforms voor het delen van inhoud: YouTube en Twitch zijn hier de beste vertegenwoordigers van. Hier produceren gebruikers inhoud voor hun gemeenschap.
 • Websites en blogs: gespecialiseerd of niet, ze kunnen u helpen uw webstrategie te voltooien.
 • Videospelletjes: sommige spelletjes, zoals Fortnite, maken het mogelijk evenementen rond culturele producten te organiseren. De kosten zijn hoog, maar de resultaten zijn gewoon buitengewoon.

Hoe kies ik het juiste platform voor mijn project?

Het juiste platform is in de eerste plaats het platform waarop uw klanten zich bevinden. Een goede digitale communicatiestrategie heeft geen zin als ze haar doel niet bereikt: dat is waar uw voorafgaande analyse en persona's om de hoek komen kijken.

We hadden ook de zoekmachines kunnen noemen die aan uw promotie kunnen meewerken. Als het antwoord op de vraag naar platforms niet onmiddellijk lijkt, overweeg dan uw eigen onderzoek over het onderwerp te doen.

Wat is een digitale strategie?

Een korte definitie van de digitale strategie

Het concept zelf van de digitale strategie kan op het eerste gezicht wazig lijken. Deze term maakt eigenlijk deel uit van een zeer groot globaal plan dat zich afspeelt door middel van vele digitale tools. De digitale strategie van een bedrijf omvat dus verschillende zaken. Het gaat enerzijds om doelstellingen en acties, maar anderzijds ook om prestatie-indicatoren die door een bedrijf zijn opgesteld op alle digitale platformen waarop het zich bevindt.

Om verder te gaan

Deze definitie is niet voldoende om te begrijpen wat er op het spel staat en wat de concrete aanpak van het onderwerp is. De digitale strategie van een bedrijf begint immers met de definitie van de te bereiken doelstellingen. Het kan zijn om een gemeenschap te verzamelen op een specifieke site, om bekendheid te krijgen, om een product te promoten, om dichter bij de consument te komen, om iets aan te kondigen, of zelfs gewoon om de goede reputatie ervan te behouden.

Beheersing van uw online identiteit

In werkelijkheid bestaat een bedrijf zonder digitale strategie gewoonweg niet online. Het is duidelijk dat niemand vandaag de dag bewust digitale hulpmiddelen ontwijkt. Deze zijn ingebed in het dagelijks gebruik van iedereen vandaag de dag, en het lijkt onmogelijk om zonder te doen. In feite betekent het niet hebben van een digitale strategie dat het niet online bestaat, en uiteindelijk helemaal niet bestaat.

Een werk van elk moment

Dit werk omvat dan het uitvoeren van korte, middellange en lange termijn acties om ofwel het avontuur aan te gaan ofwel het online merkimago te verbeteren of te behouden. Het is een precies werk, aangezien een digitale strategie dag na dag wordt gehandhaafd en moet worden aangepast aan de algemene context. Dit werk heeft een zeer veranderlijk karakter. Het vereist te allen tijde constante aandacht om niet achterop te raken bij de concurrentie. Het plegen van een communicatiestoornis kan ook ernstige gevolgen hebben.

Tot slot is het noodzakelijk om het rendement op de investering van de onderneming in haar strategie te evalueren. Zijn de middelen en de tijd die worden ingezet, voldoende om de verwachte resultaten te bereiken? Zo ja, dan is dit uitstekend nieuws en bewijst het dat het relevant is om op deze weg verder te gaan. Zo niet, dan moeten de aanpak, de belanghebbenden en misschien zelfs de begroting worden herzien voor betere resultaten.

Hoe bouw je een effectieve digitale strategie op?

Werken aan inbound marketing

Inkomende marketing kan worden onderverdeeld in drie hoofdactiviteiten:

 • Het voorstellen van media aan bezoekers om hen te verleiden naar uw site, blog of sociale netwerken te komen.
 • Het veranderen van bezoekers in prospects. Verzamel informatie van hen door hen iets terug te geven.
 • Maak van prospects klanten. Na het analyseren van ieders gedrag, moet je in staat zijn om het juiste voorstel te doen op het juiste moment. U komt in dit stadium in een iets andere fase van de marketing.

Dit houdt in dat u uw producten of diensten kunt promoten op een manier die uw zichtbaarheid bij uw prospects vergroot. Om dit te kunnen doen, moet u aan uw redactioneel handvest hebben gewerkt.

Definieer uw redactioneel handvest

Hoe gaat u om met uw doelwit? Dit is de vraag die het redactionele handvest moet beantwoorden.

Uw klanten hebben verwachtingen over hoe u met hen omgaat. Worden ze liever als vrienden of als bekenden behandeld? Moet beeld, video of tekst de voorkeur krijgen in uw communicatie? Welk taalregister moet u overnemen? Welke toon past het best bij uw doelgroep en weerspiegelt de waarden van uw bedrijf?

Wat is het doel van een redactioneel handvest?

Uw redactioneel handvest is een gids die al deze punten behandelt. De manier waarop u schrijft en spreekt, de woorden die u al dan niet gebruikt, al deze aspecten hebben invloed op de manier waarop uw klanten u waarnemen. Dit geldt des te meer op het web, waar u moet werken aan uw natuurlijke referencering om boven aan bepaalde zoekresultaten te verschijnen. Dit is een kans om uw waarden en uw missie te transcriberen in de vorm van een charter dat iedereen zal moeten respecteren.

Iedereen zal zich op dezelfde manier uitdrukken als het om uw bedrijf gaat, en deze eenheid zal helpen om de consument gerust te stellen en hem in vertrouwen te stellen.

Het mobiliseren van beschikbare middelen

Wanneer alle theorie, onderzoek en analyse is voltooid, moet u een plan en strategie in gedachten hebben. Het wordt tijd om alles te mobiliseren om je doelen te bereiken.

We hebben het natuurlijk over geld, maar ook over personeel, tijd en vaardigheden om uw visie te verwezenlijken. Zoals we eerder zagen, is het niet voldoende om een Facebook-account aan te maken om een digitale communicatiemedewerker te worden. In feite zult u moeten vertrouwen op mensen met de vaardigheden en het talent om uw boodschap over te brengen.

Het gaat tijd en een aanzienlijke financiële investering kosten. Zorg ervoor dat u uw budget krap houdt, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Het kiezen van de juiste indicatoren

Wilt u zichtbaar zijn of uw reputatie bij uw bestaande klanten verbeteren? Werkt u met het oog op interactie met uw gemeenschap of geeft u de voorkeur aan eenzijdige communicatie?

Er zijn veel indicatoren, maar die zullen niet allemaal relevant zijn voor uw project. Het is daarom raadzaam om de prestatie-indicatoren aan te passen aan uw behoeften op het gebied van kwantiteit, kwaliteit, inhoud en interacties. Dit alles is ook afhankelijk van uw producten en diensten.

Waar kan ik de indicatoren vinden die ik nodig heb?

Sociale netwerken bieden geïntegreerde analytische platforms die u alle informatie geven die u zoekt. Voor een website daarentegen moet u gebruik maken van de tools van derden, zoals Google Analytics.

Regelmatig toezicht

En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, de follow-up. Constante ondersteuning is noodzakelijk voor alle acties die u besluit uit te voeren. Als u een gemeenschap opbouwt, kan het zijn dat deze u vragen stelt over bepaalde onderwerpen en dat u deze zult moeten beantwoorden.

Al dit vervolgwerk is essentieel en moet dagelijks worden uitgevoerd. Het nieuws zal niet op u wachten, en uw gemeenschap ook niet. In de digitale wereld is directheid iets wat iedereen wil kunnen claimen. Hoe responsiever u bent, hoe effectiever uw strategie zal zijn.

Waarom een digitale communicatiestrategie implementeren?

Bestaan eenvoudigweg

Het kan verleidelijk zijn om het onderwerp te vermijden bij gebrek aan tijd, middelen of zelfs jaloezie. We zijn immers niet allemaal bedreven in digitale, sociale netwerken en online content sharing platforms. De aanzienlijke toename van het aantal gebruikers op deze platforms laat echter zien dat ze meer worden dan alleen serviceplaatsen, maar dat ze voor de meerderheid van ons ook ontmoetings- en uitwisselingsplaatsen zijn.

Historisch gezien hebben sommige grote merken snel hun intrede gedaan op deze verschillende platformen en willen ze het spel voor zijn om niet achter te blijven bij de concurrentie. Vandaag de dag zou een merk dat niet op het internet aanwezig is, de kans missen om zo dicht mogelijk bij zijn gebruikers te staan en een kostbare vertrouwensband met hen op te bouwen.

Controle houden over uw digitale strategie

Het opbouwen van een digitale strategie betekent in de eerste plaats het beheersen van uw imago online, op computers en tablets, maar ook in de broekzak van de gebruikers, op hun telefoon. Er zijn zoveel merken en platformen dat een bedrijf dat niet probeert zijn online ruimte te creëren, vroeg of laat onvermijdelijk wordt afgesneden door een concurrent. Hoe sneller het onderwerp wordt behandeld, hoe groter de kans dat het merk online presteert.

Invloed krijgen

De uitdaging van de digitale strategie is niet noodzakelijkerwijs financieel. Bedrijven als Microsoft, Netflix of Apple zijn niet alleen op zoek naar geld, maar ook en vooral naar invloed, wat hen de kracht geeft om te overtuigen en de waarheid in hun gemeenschap vast te houden. Alle digitale strategieën gaan vandaag de dag over het verkrijgen van invloed op een of andere manier. Zichtbaar zijn, een grote gemeenschap van actieve gebruikers hebben, een product promoten, dit alles kan niet zonder invloed, en de vroege fans zullen niet binnen de gemeenschap blijven zonder deze minimaal noodzakelijke invloed die hen zal doen vasthouden aan de persoonlijkheid van het merk.

De aandacht van de gebruiker trekken

Invloed heeft ook betrekking op de attenthandel. Een gebruiker heeft vandaag heel weinig vrije tijd. Tussen verschillende en gevarieerde verplichte taken, werk of cursussen, worden de gebruikers door vele onderwerpen gemonopoliseerd. Hierdoor hebben ze uiteindelijk maar heel weinig hersentijd beschikbaar, waar alle merken voortdurend voor vechten. Hoe groter uw invloed, hoe meer aandacht u krijgt van uw gebruikers. Uiteindelijk zal dit de aandacht trekken om uw producten en diensten aan te bieden, waardoor u uiteindelijk geld kunt verdienen.


Sortlist logo

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Sortlist
 • Over
 • Jobs
 • Blog
 • Contact opnemen met
Voor klanten
 • Hoe het werkt
 • Klantenervaringen
 • Ontdek
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Klantenervaringen
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
 • 2022 © Sortlist | 
 • Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid
 • Hulpcentrum
 • Landen
 • Talen